מצפן

שלוחי
חינוך

ייצוגיות ודוגמא אישית

"תפקיד כל מורה בישראל להטפיח את תלמידיו, ומובן שהוא צריך להיות טופח על מנת להטפיח באותן הענינים שצריך להחדיר בהתלמידים"

(אגרות קודש חי"ח עמ' ערה)

מסירות ותודעת שליחות

"החובה מוטלת על מחנכיהם שלא להסיח דעתם מתלמידיהם גם בשעות היותם מחוץ לכותלי הישיבה ולהשתדל בכל עוז אשר הנהגתם ודרכי חייהם תהיינה בכל עת ובכל שעה כדבעי למהווי.

(ממכתב ג' תמוז תשי"ט)

עקביות וניצול הזמן

"בענין החינוך, קשה במאד לשער מראש את התוצאות משינוי קל במשך שנות הילדות – על משך חיי האדם בימי חלדו".

שאיפה ללמוד ולהשתלם.

יראת שמיים

"המעלה המכרעת במעלות וכשרונות המורה צריכה להיות- יראת שמים".

(אג"ק חי"ד עמ' תלד)

שותפות

מסירות ותודעת שליחות

"החובה מוטלת על מחנכיהם שלא להסיח דעתם מתלמידיהם גם בשעות היותם מחוץ לכותלי הישיבה ולהשתדל בכל עוז אשר הנהגתם ודרכי חייהם תהיינה בכל עת ובכל שעה כדבעי למהווי.

(ממכתב ג' תמוז תשי"ט)

עקביות וניצול הזמן

"בענין החינוך, קשה במאד לשער מראש את התוצאות משינוי קל במשך שנות הילדות – על משך חיי האדם בימי חלדו".

תוכן להעצמת השליחות החינוכית

טופס פנייה להנהלת התכנית: